2020-05-29

පරිපූර්ණ වායුවක අචල ස්කන්ධයක් රූපයේ පරිදි චක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට බදුන් වේ. එම ක්‍රියාවලියට අදාළ P-V වක්‍රය වනුයේ,

 

 

ans; 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *