202-15-2

දිය යට සිදුවූ පිපිරීමකදී හටගත් වායු බුබුලක දෝලන කාලය (T) , ස්ථිතික පීඩනයට (P) , ජලයේ ඝනත්වයට(d) හා පිපිරීමේදී හටගත් මුළු ශක්තියට (E) සමානුපාතික වේ. T=kPxdyEz ආකාර වේ නම් හා k යනු මාන රහිත නියතයක් නම්,x,y,z සඳහා සුදුසු අගය කාණ්ඩය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ,

(1) 5/6 , 1/3 , 1/2                          (2) 5/3  ,(-1/2), 1/3                                (3)(-1/2), 1/2 , 1/3 (4) (-5/6), 1/2, 1/3                       (5) (-5/6), (-1/2), 1/3

Ans;4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *