20 – 2019

ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයක( LED) ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරිත්වය සදහා පිළිවෙලින් එහි ඉදිරි විභවය හා ධාරාව 2Vහා 10mA විය යුතු ය. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ VBE = 0.7V  ද ධාරා ලාභය β= 100 ද VCE(sat) = 0.1Vවේ. රූපයේ දී ඇති පරිපථයේ ආලෝක වීමෝචක ඩයෝඩයේ ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය RB සහ Rc අගයන් මොනවාද ?

1)  RB  = 100Ω සහ RC = 1kΩ
2)  RB  = 1kΩ සහ RC = 1kΩ
3)  RB  = 1kΩ සහ RC = 290Ω
4)  RB  = 10kΩ සහ RC = 1kΩ
5)  RB  = 10 kΩ සහ RC = 290Ω

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *