20 – (2002 – 05)

ලෝහයක පරිමා ප්‍රසාරණතාව සමාන වනුයේ එහි,

(1) රේඛීය ප්‍රසාණරතාවට ය.
(2) රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයේ දෙගුණයට ය.
(3) රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයේ තුන් ගුණයට ය.
(4) රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයෙ හරි අඩකට ය.
(5) රේඛීය ප්‍රසාරණතාවයේ තුනෙන් එකකට ය.

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *