20

දිග l වන හා ස්කන්ධය M වන ඒකාකාර දණ්ඩක් එහි මධ්‍ය ලක්‍ෂයෙන් සුමටව විවර්තනය කර ඇත. එහි දෙකෙළවරට දුනු නියතය k වූ දුණු දෙකක් රූපයේ පරිදි තිරස්ව සවි කර ඇත. දණ්ඩට ඉතා කුඩා θ විස්ථාපනයක් ලබා දී අතහැරිය විට එය නිරතවන සරල අනුවර්ථීය චලිතයේ ආවර්ත කාලය කොපමණද? (දණ්ඬේ කේන්ද්‍රය හරහා යන අක්‍ෂය වටා I = Ml²/12 වේ.)

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *