20 – 1999

දිග 50cm හා 50.5cm වූ ඔර්ගල නළ දෙකක් එකවර නාද කළ විට, තත්පරයට නුගැසුම් 03 ක් ඇසේ. ආන්තශෝධන නොසළකනා හැරිය විට, නළ දෙකෙහි සංඛ්‍යාක පිළිවෙලින් වනුයේ,

1) 303Hz හා 300Hz

2) 300Hz හා 303Hz

3) 150Hz හා 153Hz

4) 153Hz හා 150Hz

5)  203Hz හා 200Hz

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *