20 – 1999

නිශ්චලතාවේ සිට නිදහසේ පහළට වැටෙන වස්තුවක් පළමුවන , දෙවන හා තුන්වන තත්පර තුළ දී ගමන් ගන්නා දුරවල් අතර අනුපාතය වනුයේ,

1) 1 : 2 : 3
2) 1 : 4 : 9
3) 1 : 2 : 9
4) 1 : 1 :1
5) 1: 3: 5

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *