20 – 1997

ඇදි තන්තුවක් තුළ තීර්යක් තරංගවල ප්‍රවේගය රඳා පවතිනුයේ,
(1) කම්පනයේ සංඛ්‍යාතය මතය.
(2) තරංගයේ තරංග ආයාමය මතය.
(3) තරංගයේ විස්ථාරය මතය.
(4) තන්තුවෙහි ආතතිය මතය.
(5) තන්තුවේ දිග මතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *