20-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සුමට කප්පියක් උඩින් යවන ලද සැහැල්ලු තන්තුවක ස්කන්ධය 1 kg වූ දුනු තරාදියක් සහ 1 kg සහ 2 kg වන ස්කන්ධ දෙකක් කරා සිටී. තරාදියේ පාඨාංකය වනුයේ,

  1.   ශූන්‍යය ය.
  2.   1 kg
  3.   2 kg
  4.   3 kg
  5.   4 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *