20-1996

රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට චුම්බක ක්ෂේත්‍ර රේඛා ඇති කරනු ලබන්නේ ධාරා රැගෙන යනු ලබන පහත පෙන්වා ඇති කිනම් පරිණාලිකා සංයුක්තය දර?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *