20-1994

විදුලි බල්බයක දීප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. A සහ B ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කරනු ලබන අතර P සර්පන යතුර R ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන යනු ලැබේ.පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න,

  • A) Pයතුර C හි ඇති විට බල්බය සම්පූර්ණ දීප්තියෙන් දැල්වේ.
  • B) P යතුර C හි වුවත් D හි වුවත් R හි ශක්ති උත්සර්ජනය එක සමාන වේ.
  • C) සම්පූර්ණ ශක්ති පරිභෝජනය සැම විටම එකම වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,B සහ C යන සියල්ල අසත්‍ය වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *