20 – 1993

විරල මාධ්‍යයක ගමන් ගන්නා ආලෝක තරංගයක් ගහණ මාධ්‍යයකට ඇතුළු වූ විට,
1)  එහි ප්‍රවේගය වැඩි වේ.
2) තරංගයේ සංඛ්‍යාතය පමණක් වෙනස් වේ.
3) තරංගයේ තරංග ආයාමය පමණක් වෙනස් වේ.
4) එහි සංඛ්‍යාතය සහ තරංග ආයාමය යන දෙකම වෙනස් වේ.
5) එහි සංඛ්‍යාතය සහ තරංග ආයාමය යන දෙකම නොවෙනස්ව පවතී.

( Ans : all )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *