20 – 1993

එකම ප්‍රමාණයේ කුඩා ඇලුමිනියම් සහ පිත්තල ගෝල දෙකක් එකම මොහොතේ දී දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් සහිත උස් බඳුනක් තුළ නිෂ්චලතාවයේ සිට අත හරින ලදි- මේ සම්බන්ධව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න-

(A) ගෝල දෙක මත උඩුකරු තෙරුපුම් සමානය.
(B)ගෝල දෙකෙහි ආරම්භක ත්වරණ සමානය.
(C) ගෝල දෙකේම ආන්ත ප්‍රවේග අගයන් ලබා ගන්නේ එකම ගැඹුරකදීය.

ඉහත සදහන් ප්‍රකශ වලින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) Cපමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ B පමනක් සත්‍ය වේ.
(5) A,Bසහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

(Ans – 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *