20 – 1992

වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගෙන නියත ත්වරණයකින් ගමන් කරයි. එහි චාලක ශක්තිය, E ගමන් කළ දුර, d සමඟ විචලනය වන අයුරු වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *