20-1992

ඒකක දිගක ස්කන්ධය අසමාන වන්නා වූ AB සහ BC හි කොටස් දෙකකින් යුත් සංයුක්ත තන්තුවක් දී ඇති ආතතියකට ඇද තිබේ. AB හි ඒකක දිගක ස්කන්ධය BC හි ඒකක දිගක ස්කන්ධයට වඩා ඉතා කුඩාය. රූපයේ දැක්වෙන අන්දමට AB මත ඇති කරන ලද ස්පන්දයක් එය දිගේ දකුණට ගමන් කරයි. ස්පන්දය B සන්ධියට ළඟා වූ පසු ඉනික්බිතිව තන්තුවේ ඇතිවිය හැකි ස්පන්දයන් දැකිය හැකි ආකාරය වන්නේ,

  1.        
  2.        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *