20-1992

පොළොවේ කේශික නළයක් තුළ ද්‍රවයක ඉහළ නගින උස භාජනයේ ද්‍රව මට්ටමට වඩා h වන බව නිරීක්ෂණය කළේය. මෙම සැකසීම ගුරුත්වජ ත්වරණයේ අගය පොළොවේ දී මෙන් තුනෙන් දෙකක් වන සහ වායු ගෝලයේ පීඩනය පොලොවේ අගයෙන් හරි අඩක් වන අතර ග්‍රහලෝකයක් වෙතට ගෙනගිය විට ද්‍රවකඳේ බලාපොරොත්තු විය හැකි උස වන්නේ,

  1.    h/3
  2.    h/2
  3.    2/3h
  4.    h
  5.    3/2h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *