20-1990

රූපයේ දැක්වෙන ජාලයේ a සිට b දක්වා 0.2 A ක ධාරාවක් පවත්වා ගනු ලබයි. කෝෂයේ වි.ගා.බ 2 V වන අතර එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වේ. ab හරහා විභව අන්තරය,

  1. ශූන්‍ය වේ.
  2.  1V
  3.  2V
  4.  3V
  5.  4V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *