18 – 1987

නාභිය දුර f වූ උත්තල කාචයකින් යුතු වූ එක්තරා සිනමා ප්‍රක්‍ෂේපණයක සේයා පටය තබනුයේ කාචයේ සිට x දුරකින් ය. x පිහිටියේ f සහ 2f අතර නම් ප්‍රතිබිම්බය,
1) අතාත්වික, උඩුකුරු සහ විශාල වේ.
2) අතාත්වික, උඩුකුරු සහ කුඩා වේ.
3) තාත්වික, උඩුකුරු සහ වස්තුවේ ප්‍රමාණයම වේ.
4) තාත්වික, යටිකුරු හා විශාල වේ.
5) තාත්වික, යටිකුරු සහ කුඩා වේ.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *