20 – (1987)

කේතු ප්ලාස්කුවක් තුළ ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් h උසකට පුරවා ඇත. ප්ලාස්කුවේ අඩියේ වර්ගඵලය  A නම් සහ එය තුළ ඇති ද්‍රව පරිමාව V නම් එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත ක්‍රියා කරන සම්පූර්ණ බලය,

1) (hρg.A – Vρg) තිරස් ව වේ.
2) (hρg.A – Vρg) සිරස් ව ඉහළට වේ.
3) (hρg.A – Vρg) සිරස් ව පහළට වේ.
4)(hρg.A + Vρg) සිරස් ව ඉහළට වේ.
5) (hρg.A + Vρg) සිරස් ව පහළට වේ.

( Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *