1998

16.ස්කන්ධය 1000 kg සහ දිග 11m වන දුම්රිය මැදිරියක් ඝර්ෂණයෙන් තොර,සෘජු, තිරස් පීලි මත නිශ්චලව ඇත. මැදිරිය තුළ සිටින ස්කන්ධය 100 kg වන මිනිසෙක් මැදිරියේ එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවරට එක එල්ලේ ගමන් කරයි. මැදිරියට නිදහසේ චලනය විය හැකි නම් එය චලනය වන දුර,

1) 0

2)1/10m

3) 1/11m

4)1 m

5)   11 m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *