1998

15.ස්කන්ධය 5 kg වූ වස්තුවක් මත ක්‍රියාකරන F බලය කාලය (t) සමග විචලනය වන අයුරු ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. වස්තුව මගින් ලබා ගන්නා ලද ගම්‍යතාව වනුයේ,

1)      350 Ns

2)      80 N s

3)      70 N s

4)      40 N s

5)      0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *