1997

14.තිරස් දිශාවක් ඔස්සේ වම් පසට 10 ms-1  ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන 5 x 10-2 kg  වූ මැටිගුලියක් තිරස් දිශාව ඔස්සේම 12 ms-1  ප්‍රවේගයකින් දකුණු පසට ගමන් කරන 6 x 10-2 kg   වූ මැටි ගුලියක් සමඟ ගැටේ. ගැටුමෙන් පසු ගුලි දෙක එකට ඇලී පවතී නම් එම සංයුක්ත වස්තුව ගමන් ගන්නා ප්‍රවේගය වන්නේ,

1)      0                              2)      1 ms-1                   3)      2 ms-1

4)      11 ms-1                 5)      22 ms-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *