1996

13.සුමට තිරස් මේසයක් මත ගමන් කරන A නම් අංශුවක් මේසය මත නිශ්චලව ඇති B නම් අංශුවක් හා ගැටේ.A ආරම්භක ගම්‍යතාවේ විශාලත්වය  Po  නම් අංශුවල ගම්‍යතා (P) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් කිනම් වක්‍රයෙන් ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *