1995

10.බාහිර බලවලින් තොරව වස්තු දෙකක් ගැටේ නම්, පහත ප්‍රකාශ   අතරින් කුමන ප්‍රකාශය සෑම    විටම සත්‍ය වේද ?

       1)  එක් එක් වස්තුවේ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      2) එක් එක් වස්තුවේ චාලක ශක්තිය  නොවෙනස්ව පවතී.

      3) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ චාලක ශක්තිය නොවෙනස්ව පවතී.

      4) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      5) එක් එක් වස්තුවේ චලිත දිශාව නොවෙනස්ව පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *