1994

09.ස්කන්ධය 5 kg වන වස්තුවක්, ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්වා ඇති අයුරු කාලය t, සමඟ විචලනය වන සම්ප්‍රයුක්ත F බලයකට යටත් වේ. 10s තුළ දී වස්තුව අයත් කර ගන්නා ගම්‍යතාව වනුයේ,

1) 0

2) 5 N s

3) 40 Ns

4) 50 Ns

5) 60 Ns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *