1993


08.ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් x අක්ෂය දිගේ v වේගයෙන් ගමන් කරන අතර හදිසියේ සර්වසම කැබලි දෙකකට කැඩී යයි. කැඩී ගිය එක් කැබැල්ලක් v වේගයෙන් y අක්ෂයට සමාන්තරව එහි ධන දිශාවට චලනය වේ නම් අනෙක් කැබැල්ලේ චලිත දිශාව ඉතා හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *