1992

07.ස්කන්ධය 5M වන දුම්රිය මැදිරියක් තිරස් සුමට පීලි මත නිසලව ඇත.  8 ms1 වේගයකින් ගමන් කරන ස්කන්ධය 3M වන එන්ජිමක් මැදිරියේ ගැටුනු පසු ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ නම් ගැටුමෙන් පසු එන්ජිමේ වේගය වන්නේ,

1) 1.6 ms-1                     2) 3 ms-1                       3) 4.8 ms-1

4) 5 ms-1                       5) 8 ms-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *