1990

06.සිරස්ව වැටෙන වර්ෂාවක් නිසා ඝර්ෂණයෙන් තොරව තිරස් ඒකාකාර වේගයකින් ගමන් කරන විවෘත දුම්රිය මැදිරියක් තුළට සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක ජලය වැටේ. ජලය එකතු වීම නිසා

(A)      මැදිරියේ වේගය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

(B)      මැදිරියේ ගම්‍යතාවය වෙනස් නොවේ.

(C)     මැදිරියේ චාලක ශක්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

1)   A පමණක් සත්‍ය වේ.                              2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

3)    C පමණක් සත්‍ය වේ.                             4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

5)   A,Bසහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *