1990

05.ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් v වේගයෙන් ගමන් කොට 45º ක කෝණයකින් පෘෂ්ඨයක් සමඟ ගැටී එම කෝණයෙන් ම සහ එම වේගයෙන් ම පරාවර්තනය වනුයේ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදිය. අංශුවේ මුළු ගම්‍යතා වෙනස්වීම වනුයේ,

1) 0                                2) √ 2 mv

3) 2√ 2 mv                4) 2 mv

5) mv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *