1986

04.රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සුමට තිරස් මේසයක් මත තබා ඇති 950g වූ ලී කුට්ටියක් තුළ ඇති උමගක් හරහා 50g ස්කන්ධයක් සහිත අංශුවක් 10ms-1 ප්‍ර‍වේගයක් සහිතව තිරස්ව ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී . අංශුව උමගේ AB සිරස් කොටස තුළින් ගමන් කර B ලක්ෂ්‍ය‍යේ ගැටීමෙන් පසු B හි රැදි පවති. අංශුවත් ලී කුට්ටියත් අතර ඝර්ෂණයක් නොමැති නම් ලී කුට්ටියේ ප්‍ර‍වේගය වන්නේ,

1)  0.5ms-1                    2) 1.0ms-1

3)  1.5ms-1                    4) 5.0ms-1

5)  10.0ms-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *