1982                                    

 01.දකුණු දිශාවට 5 ms-1 වේගයෙන් චලනය වෙමින් පවතින 10 kg ස්කන්ධයක් සහිත A නම්   ගෝලයක් නිශ්චලව පවතින ස්කන්ධය 5 kg වූ B නම් ගෝලයක් සමඟ මුහුණට මුහුණ ලා  (head  on) සංඝට්ටනයකට භාජනය වේ. පහත දී ඇති කුමකින් සංඝට්ටනයෙන් මොහොතකට   පසු A සහ B වල ප්‍රවේග නිරූපණය නොකරයි ද ? (සියලුම ප්‍රවේග දකුණු දිශාවට වේ)

  1) 10/3ms-1 , 10/3 ms-1              2) 3ms-1 , 4 ms-1                   3) 2 ms-1 , 6 ms-1

 4) 5/3ms-1 , 20/3 ms-1               5) 0 , 10 ms-1                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *