02- (1980 – 38)

ඔබට රසදිය උෂණත්වමාන දෙකක් දී ඇත. එක් උෂ්ණත්වමානයක බල්බය ලාම්පු දැලිවලින් වසා ඇත. දැලි සහිත උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය TE වලින් ද අනෙකේ පාඨාංකය TK වලින් ද නිරූපනය කෙරේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ බලන්න.
A) උෂ්ණත්වමාන දෙක පෝරණුවක් තුළ උණුසුම් වාතයේ තැබූ විට TE >  TK වේ.
B) උෂ්ණත්වමාන දෙක උණු ජලය තුළ ගිල්වූ විට TE >  TK  වේ.
C) උෂ්ණත්වමාන දෙක ඇත්තේ එකම පරිසරයේ නම් දීර්ඝ කාලයකට පසු TE >  TK වේ.

ඉහත ප්‍රකාශයන් අතරින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(Ans : 4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *