19 – 2017

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී ආකාරයේ   නැඹුරු කර ඇති විට, සංග්‍රාහක ධාරාව වනුයේ,

1) 0.60 mA
2) 0.80 mA
3) 1.25 mA
4) 1.40 mA
5) 2.50 mA

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *