19 – 2000

පරිපථයෙහි පෙන්වා ඇති සෑම උපාංගයක්ම පරිපූර්ණ වන අතර X ලක්ෂ්‍යය භූගත කර ඇත. V මැද බිංදු වෝල්ට්මීටරයේ නිදහස් අග්‍රය පිළිවෙලින් A සහ B ට සම්බන්ධ කර A සහ B හි වෝල්ටීයතා මනිනු ලැබුවහොත් පාඨාංක වන්නේ,

(1) 5V,2V
(2) 5V, -2V
(3) 7V,1V
(4) 7V, -1V
(5) 8V,1V

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *