19

ඝනකම t වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියක පහළ මුහුණතෙහි පිහිටි දීප්ත වස්තුවකින් ආලෝකය ඉහළ පෘෂ්ඨයේ දී පූර්ණ අභ්‍යන්තර ලෙස පරාවර්තනය වී පහළ පෘෂ්ඨයේ අරය r වූ වෘත්තයක් සාදයි. වීදුරුවල වර්තනාංකය,

  1.  

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *