19 – ( 1999-23)

එක් කෙළවරක් වසන ලද කුඩා වීදුරු නළයක් හරි අඩක් දක්වා, කාමර උෂ්ණත්වයේ දී රසදියවලින් පුරවා ඇත. වීදුරුවල සහ රසදියෙහි පරිමා ප්‍රසාරණතා පිළිවෙළන් ϒg හා ϒm වේ. රසදිය මඟින්, වීදුරු නළයෙහි සම්පූර්ණ පරිමාව ම අයත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උෂ්ණත්ව වැඩි වීම වන්නේ,

 

(Ans:4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *