19-1998

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඒක වර්ණ ආලෝක කිරණයක් ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කරයි. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A)  (i1-r1 )කෝණය ප්‍රිස්මය මඟින් ඇති කළ අපගමන කෝණය ලෙස හැඳින්වේ.
  • B)  iකෝණය සෑමවිටම i1 සමඟ වැඩි වේ.
  • C)  අවම අපගමනයේදී ( i1 = i2 ) වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   B,C පමණි.
  5.   සියල්ලම

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *