19 -1997

ස්කන්ධයන් M සහ 2M වූ කුඩා වස්තු දෙකක් පොළොව මට්ටමේ සිට පිළිවෙලින් 2h සහ h වූ උස මට්ටම් වලින් නිශ්චලතාවේ සිට නිදහස් කරනු ලැබේ. පොළොවට වැදීමට මොහොතකට පෙර ස්කන්ධ දෙක ම සඳහා පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් එකම අගයක් ගනී ද ?
(වාත ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හරින්න.)
1) වේගය
2) චාලක ශක්තිය
3) ගමන් කළ කාලය
4) ස්කන්ධ මත ක්‍රියා කරන ගුරුත්ව බලය
5) ගම්‍යතාව

(Ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *