19 – 1996

සමාන මාන සහිත A සහ B දඬු දෙකක් එක් දණ්ඩක් සේ පවතින ආකාරයට එකට සම්බන්ධ කොට රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් දෘඩ ලෙස සවි කර ඇත. Aසහ B හි ද්‍රව්‍යයන්ගේ ඝනත්ව එක සමාන වන අතර, A හි ද්‍රව්‍යයේ යං මාපාංකය B හි ද්‍රව්‍යයේ යං මාපාංකය මෙන් හතර ගුණයකි. මෙම දණ්ඬේ එක් කෙළවරකට පහර දුන් විට fA සහ fB නම් වෙනස් මූලික සංඛ්‍යාත දෙකක් පිළිවෙලින් A සහ B වෙතින් ඇසිණි. fA: fB අනුපාතය වන්නේ,

(1) 1 : 1
(2) 1 : 2
(3) 2 : 1
(4) 1 : 4
(5) 4 : 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *