19 – 1996

අරය පිළිවෙලින් a හා 2a වන A සහ B ලෝහ ගෝල දෙකක එක එකෙහි +Q ආරෝපණයක් ඇත.A හා B ලෝහ කම්බියක් මගින් එකිනෙක සම්බන්ධ කළ විට,

1 )A සිටB කරා +Q/3 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
2) B සිටA කරා +Q/3 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
3) A සිට B කරා +Q/2 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
4) B සිටA කරා +Q/2 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
5) A සිට B ට හෝ B සිට A ට හෝ ආරෝපණ ගැලීමක් ඇති නොවේ.

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *