19-1995

පරිවාරක පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති අනාරෝපිත උස සන්නායක භාජනයක් තුළට කුඩා ධන ආරෝපිත ගෝලයක් ගෙන එනු ලැබේ. ගෝලයේ පතුලෙහි ස්පර්ශ වීමට සලස්වා නැවත වරක් ස්පර්ශ නොවන ලෙස ඉවතට ගනු ලැබේ. පහත ප්‍රකාශවලින් කුමක් සත්‍යවේද?

  1. භාජනයෙහි පිටත ධක ආරෝපිත වන අතර ඇතුළත සෘණ ආරෝපිත වේ.
  2. ගෝලය සහ භාජනය අතර ආරෝපණය සමානව බෙදේ.
  3. ගෝලය සෘණ ආරෝපණයක් ලබා ගනී.
  4. ගෝලය එහි මුළු ආරෝපණයම තබා ගනී.
  5. ගෝලය ආරෝපණයක් තබා නොගනී.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *