19-1994

රට හරහා විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ ඉතා අධික වෝල්ටීයතාවයකිනි. මෙසේ වීමට හේතුව වන්නේ,

  1. විද්‍යුත් ජනක අධික වෝල්ටීයතාවකින් විදුලිය නිපදවන නිසාය.
  2. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඈත දුරකට තල්ලු කිරීමට අධි වෝල්ටීයතාවක් අවශ්‍ය නිසා ය.
  3. එය විශාල ධාරාවක් ගැලීමට සලස්වන නිසාය.
  4. සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් වලට මිනිසුන්ගෙන් ඇති විය හැකි හානිය වැලැක්විය හැකි නිසාය.
  5. වැඩි ක්‍ෂමතාවක් වඩා කාර්යක්‍ෂම ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කල හැකි නිසාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *