19-1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩු දෙකක් එකිනෙකට ලම්බව තබා ඇත. සිරස්ව තබා ඇති පුඩුවේ අරය r වන අතර එය I ධාරාවක් රැගෙන යයි. තිරස් පුඩුවේ අරය 3r වන අතර එහි 4I ධාරාවක් ගලයි. පොදු කේන්ද්‍රය වන O හි ඇතිවන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය වනුයේ,

  1.  μ0I / 6r
  2.  μ0I / 3r
  3.  5μ0I / 6r
  4.  7μ0I / 6r
  5.  257μ0I / 186r

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *