19 – 1992

ගෝලාකාර වාත කුහරයක් සහිත වීදුරු කුට්ටියක් තුළින් ගමන් ගන්නා ආලෝක කිරණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. කුහරය තුළ කිරණයේ ගමන් මඟ වඩාත් ම හොඳින්ම නිරූපණය වන්නේ කුමන කිරණය මඟින් ද ?

1)  A
2) B
3) C
4) D
5) E

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *