19- 1992

රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු පිළිවෙලින් දිග l, 2l හා අරයයන් a හා a/2 වූ සිහින් බට දෙකකින් එකම සීඝ්‍රතාවයක් සහිතව ජලය ගලා යයි. බට දෙක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට පිළිවෙලින් ය1 හා ය2 ගැඹුරෙන් පිහිටා ඇත්නම් h1 / h2 අනුපාතය විය යුත්තේ,

(1) 1/2
(2)1/4
(3)1/8
(4)1/16
(5)1/32

(Ans – 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *