19-1992

ධ්වනියේ වේගය සඳහා විශාලතම අගය ලැබෙන්නේ,

  1. වාතය තුළය.
  2. ජලය තුළය.
  3. වානේ තුළය.
  4. ඇලුමිණියම් තුළය.
  5. භූමිතෙල් තුළය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *