19-1991

පෘෂ්ඨයක් සමඟ ඇති ද්‍රවයක ස්පර්ශ කෝණය පිළිබඳ ශිෂ්‍යයෙකු කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

  • A) කේශික නළයක්, නළය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යය සමඟ ද්‍රවයේ ස්පර්ශ කෝණය 90° ට ආසන්න නම් ද්‍රවයේ කේශික උද්ගමනය වැඩිය.
  • B) පෘෂ්ඨය තෙත් කරන ද්‍රව වලට 90° ට වැඩි ස්පර්ශ කෝණ ඇත.
  • C) වීදුරු නළයක ඇති ද්‍රවයේ ස්පර්ශ කෝණය එහි අරය මත රදා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1.    A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.    B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.    C සහ A පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.    A,B සහ C සියල්ල සත්‍ය වේ.
  5.    A,B සහ C සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *