18 – 1990

ක්‍ෂීරපායී සතෙකුගේ හෘදයේ එක් ස්පන්දනයක දී ආසන්න වශයෙන් ලේ ග්රෑම් 20 ක් 0.10 s කාලයක දී 0.25 ms-1 වේගයක සිට 0.35 ms-1 දක්වා ත්වරණය වේ. හෘද් පේශිය මඟින් යොදනු ලබන බලයේ විශාලත්වයේ සාමාන්‍ය අගය වනුයේ,

1) 0.002N

2) 0.02N

3) 2 N

4)  20N

5) 200N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *