19-1990

රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ මූලික සැපයුමක් මගින් දැල්විය හැකි X හා Y විදුලි බල්බ දෙකක් සම්බන්ධ කොට ඇති ගෘහ පරිපථ සැකැස්මක කොටසකි. X බල්බය දල්වාලීම සඳහා යොදාගත හැකි ස්විචයක ආරක්‍ෂාකාරී හා සුදුසු ස්ථානයේ පිහිටුම පෙන්වනුයේ රූපයේ කුමන ලක්‍ෂ්‍යයෙන්ද?

  1.   A
  2.   B
  3.   C
  4.   D
  5.   E

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *