19 – (1987)

රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ඒකාකාර දණ්ඩක එක් කෙළවරක් භාජනයක බිත්තියකට අසවු කොට ඇති අතර අනෙක් කෙළවර ජලයේ ගිල්වා ඇත. දණ්ඩ අසව්වේ තිරස් අක්ෂය වටා නිදහසේ භ්‍රමණය විය හැක. සමතුලිත අවස්ථාවේදී දණ්ඩෙන් හරි අඩක් ජලයේ ගිලී ඇත. දණ්ඩ සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය වනුයේ,

1) 2
2) 4/3
3) 1
4) 3/4
5) 1/2

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *